ZAMERANIE NEMOCNICE

ZAMERANIE ORGANIZÁCIE A PREDMET ČINNOSTI
Predmetom činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. je poskytovanie základnej a odbornej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti chorým
s respiračnými ochoreniami nešpecifickými a tuberkulózou pľúcnou a mimopľúcnou. Zdravotnú starostlivosť poskytuje aj v odbore klinickej onkológie, geriatrie a gerontológie, vnútorného lekárstva a ďalších medicínskych odborov, súvisiacich s problematikou respiračných chorôb a tuberkulózy.

Na riadnom zasadnutí Správnej rady dňa 10. 5. 2006 Správna rada schválila úpravu a doplnenie predmetu činnosti ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. takto: Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti a výučba frekventantov Slovenskej zdravotníckej univerzity. Predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu:

1. Ambulantná zdravotná starostlivosť - všeobecná v odbore:

 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

2. Ambulantná zdravotná starostlivosť - špecializovaná v odbore:

 • Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • Gastroenterológia
 • Chirurgia
 • Klinická biochémia - metabolické poruchy výživy
 • Klinická imunológia a alergológia
 • Klinická onkológia
 • Klinická psychológia
 • Osteológia
 • Paliatívna medicína
 • Pneumológia a ftizeológia
 • Reumatológia
 • Sonografické vyšetrenia v jednotlivých špecializovaných odboroch
 • Vnútorné lekárstvo

3. Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore:

 • Anesteziológia a intenzívna medicína
 • Geriatria
 • Klinická onkológiaa
 • Pneumológia a ftizeológia
 • Starostlivosť o dlhodobo chorých
 • Vnútorné lekárstvo

4. Konziliárna lekárska služba v odbore:

 • Cytologická diagnostika
 • Dermatológia
 • Kardiológia
 • Neurológia
 • Oftalmológia
 • Ortopédia
 • Otorinolaryngológia
 • Patologická anatómia
 • Psychiatria
 • Urológia

5. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odbore:

 • Endoskopia
 • Funkčná diagnostika
 • Fyziatria, balneológia a liečebná
 • Rehabilitácia
 • Klinická biochémia
 • Klinická mikrobiológia
 • Rádiológia

7. Jednodňová starostlivosť v špecializovanom ambulantnom zariadení v odbore:

 • Chirurgia
 • 8. Liečebná výživa a stravovanie

   9. Ošetrovatelská starostlivosť

   • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
   • 10. Lekárenská starostlivosť

     11. Aplikácia vedy a výskumu

      Vecný obsah a charakter poskytovaných všeobecne prospešných služieb neziskovej organizácie týmto v zmysle čl. IV, ods. 2 Zakladacej listiny o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby (príloha č. 1 uznesenia vlády č. 501 zo dna 26. mája 2004) zostáva aj po redefinovaní predmetu činnosti nedotknutý.
      V zmysle § 11 ods. 1 písm. B) zákona c. 578/2004 Z.z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov získala ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. od Ministerstva zdravotníctva SR ako orgánu príslušného na vydanie povolenia dňom 21. septembra 2006 pod č. 16349-3/2006-SP povolenie na prevádzkovanie:

      1. ambulancie v odboroch diabetológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, gastroenterológia, geriatria, chirurgia, klinická biochémia - metabolické poruchy výživy, klinická imunológia a alergológia, klinická onkológia, klinická psychológia, osteológia, paliatívna medicína, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, vnútorné;

      2. zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, klinická biochémia, klinická mikrobiológia, laboratórna medicína, rádiológia, abdominálna ultrasonografia u dospelých, endoskopia respiracného systému a funkčná diagnostika,

      3. zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - špecializovanej nemocnice v odboroch pneumológia a ftizeológia, klinická imunológia a alergológia, klinická onkológia, geriatria, anesteziológia a intenzívna starostlivosť.
      Miestom prevádzkovania je: Kláštorská 134, 949 88 Nitra
      Okrem poskytovania činnosti v rámci predmetu činnosti je nemocnica zapojená do medzinárodného programu zdravia podporujúcich nemocníc (v skr. HPH- Health Promoting Hospitals) a vyvíja bohaté aktivity smerom do komunity. Ide najmä o aktivity v rámci pľúcnej rakoviny (Stop Lung Cancer- vid www.snzobor.sk) v rámci boja proti fajčeniu, v rámci boja proti osteoporóze v nedávnej minulosti aj komplikácií diabetu- tzv. diabetická noha.

      Odbornými zástupcami:

      • 1. MUDr. Bohumil Matula v povolaní lekár
      • 2. Mgr. Renáta Sabová v povolaní sestra