OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ

Informácie a dokumenty súťaže

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) podľa ustanovení § 281 až § 288 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka a výzvu na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností v k.ú. Horné Lefantovce:

Vyhlasovateľ:
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
so sídlom Kláštorská 134, 949 88 Nitra, registrovaná Okresným úradom v Nitre,
reg. č. VVS/NO-42/2004
IČO: 379 718 32
e-mail: telefón: +421 376941227
kontaktná osoba: Ing. Katarína Griesbachová
(ďalej len „vyhlasovateľ“ alebo „Nemocnica Zobor“)

Dátum vyhlásenia súťaže:
30.06.2021

Predmet predaja na základe súťaže:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3 pre katastrálne územie: Horné Lefantovce, obec: Horné Lefantovce, okres: Nitra ako: - pozemok, parcela registra „C“ parc. č. 735/5, o výmere 419 m2, druh pozemku – ostatná plocha,

- novovytvorený pozemok parcela registra „C“ č. 735/26, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 4 446 m2, ktorá bola odčlenená z pôvodného pozemku parcela reg. „C“ č. 735/8, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 22 488 m2, k.ú. Horné Lefantovce vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.

(pozemok, parcela registra„C“ parc. č. 735/5, o výmere 419 m2, druh pozemku – ostatná plocha a novovytvorený pozemok parcela registra „C“ č. 735/26, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 4 446 m2 ďalej len „Predmetné nehnuteľnosti“, alebo len: „predmet prevodu“)

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Horné Lefantovce a sú vo vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Cena Predmetných nehnuteľností:
Vyhlasovateľ ponúka v rámci súťaže Predmetné nehnuteľnosti na predaj najmenej (minimálne) za primeranú cenu.

Spôsob a termín predkladania súťažných návrhov:
Súťažný návrh a všetky doklady, ktoré obsahuje musia byť vyhotovené v písomnej forme v slovenskom jazyku. Ak je súťažný návrh, prípadne ostatné doklady a dokumenty v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Navrhovateľ môže predložiť iba jeden súťažný návrh. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný navrhovateľom. Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu, je potrebné doručiť v zalepenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“ Nehnuteľnosti k.ú. Horné Lefantovce

a to najneskôr do 19.7.2021 do 14:00 hod. do podateľne Nemocnice Zobor – sekretariát Kláštorská 134, 949 88 Nitra. Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky so súťažným návrhom uviesť svoju úplnú adresu. Predložený súťažný návrh nie je možné odvolať.

Bližšie podmienky verejnej obchodnej súťaže sú zverejnené na webe: www.snzobor.sk, prípadne budú záujemcom odoslané elektronickou formou na základe písomnej alebo ústnej žiadosti: e-mail: sekretariat@snzobor.sk telefón: +421 376941227, kontaktná osoba: Ing. Katarína Griesbachová

Náležitosti KZ blank GP

STIAHNUŤ

Súhlas osobne udaje

STIAHNUŤ

Vyhlásenie VOS

STIAHNUŤ

Geom. plán

STIAHNUŤ

Foto dokumentacia

STIAHNUŤ

kopia katastralnej mapy - H. Lefantovce

STIAHNUŤ